Šviesios mintys padeda pabusti

Projektas „Trijų kartų integraciją“ jau startavo
LAURA KIRTIKLIENĖ

Asociacijos „Širvintų rajono vaikų globėjų draugija“ ir „Intelektinio Kapitalo Ugdymas“ drauge su VšĮ „Pažangūs sprendimai“ nuo balandžio mėnesio jau įgyvendina projektą „Trijų kartų integracija“. Projekto idėja – panaudoti vyresnio darbingo amžiaus asmenų potencialą įtraukiant juos į vaikų užimtumą bei ugdymą.
2012 m. Lietuvos asmenų, susiduriančių su skurdo rizika ar socialine atskirtimi dalis buvo viena didžiausių Europos Sąjungoje ir sudarė 32,5 proc. 2016 m. žemiau skurdo rizikos ribos gyveno 630 tūkst. (21,9 proc.) Lietuvos gyventojų. Didžiausias skurdo rizikos lygis buvo vienišų tėvų šeimose. (47,6 proc.) ir tarp bedarbių – 62,3 proc.
„Lietuvoje aktuali darbuotojų diskriminavimo dėl amžiaus bei mamų, auginančių mažamečius vaikus problema. Tad projektu siekiama atskleisti visoms suinteresuotoms šalims vyresnio darbingo amžiaus asmenų potencialą spręsti vaikų užimtumo bei ugdymo problemas įtraukiant į šių problemų sprendimą visas suinteresuotas šalis bei įgalinti vyresnio darbingo amžiaus asmenis pasinaudoti galimybėmis gauti darbines pajamas užimant ir ugdant vaikus,“ – projekto svarbą aiškino projekto vadovė Vaiva Truncytė.

„Daug yra šeimų, kurioms labai reikalinga pagalba iš šalies, – pasakoja psichologas Mykolas Truncė. – Turėjau progos susipažinti su širvintiške, mama, socialine globėja Laura, auginančia penkis vaikus, iš kurių mažiausiam berniukui – vienuolika mėnesių. Ji nuo ryto iki vakaro zuja namuose. Jos diena taip suplanuota, kad netikėtumams nėra vietos. Jai į pagalbą dažnai ateina kaimynė Gražina, buvusi pedagogė. Moteris noriai užima vaikus, su jais žaidžia, vyresnėlius moko skaityti ir rašyti. Kai vaikai užimti, mama Laura darbuojasi namuose, darže arba pasiima sau atokvėpio popietę.
Tokių pavyzdžių yra mažai ir be to, 55-erių metų sulaukę žmonės dažnai neturi kur savęs realizuoti, kaip įprasminti savo gyvenimą, nes vaikai daugumos užauginti, anūkų dar ne visi turi. Tad drauge su komanda kilo mintis integruoti tris kartas ir puoselėti sąmoningą, vertybėmis besivadovaujančią jaunąją kartą,“ – dalinosi savo mintimis psichologas.
Prieš parengdami projektą, autoriai pirmiausia ieškojo atsakymų į klausimus: kur užauga žmogžudžiai, savižudžiai, dori piliečiai; kas juos tokius užaugina, kas šiandien formuoja vaikų vertybes, kas juos anksčiau formuodavo. Beanalizuodami statistiką, projekto kūrėjai nusprendė įveikti tris pagrindines šiuolaikinės visuomenės problemas:
1. Vaikus „augina internetas“.
2. Tėvai neturi laiko, žinių ir pakankamų gebėjimų parengti savo vaikus sėkmingam savarankiškam gyvenimui.
3. Vyresnio amžiaus žmonės neturi darbo.
„Šioms problemoms įveikti parengtas projektas „Trijų kartų integracija“ ir nuspręsta įtraukti vyresnio darbingo amžiaus asmenis į savanorišką veiklą socialiniams klausimams spręsti ir ugdyti jų gebėjimus, kaip įsitvirtinti darbo rinkoje. Be to, bus sukurtos sąlygos, kad jauni tėvai patikėtų savo vaikus vyresnio darbingo amžiaus asmenims ir galėtų daugiau pajamų uždirbti. Taip pat vaikai bus patikimose rankose ir prižiūrimi, perims iš vyresnio darbingo amžiaus asmenų teigiamas vertybes, aktyvaus žmogaus savybes. Dar vertėtų atkreipti dėmesį, kad darbdaviai bus patenkinti savo darbuotojais, auginančiais mažamečius vaikus, kuriais ligos atveju bus kas pasirūpina. Šiame projekte matyti ir akivaizdi nauda vyresnio darbingo amžiaus asmenims – jie gaus atlyginimą iš tėvų už jų vaikų priežiūrą. Tokiomis sąlygomis ir tėvai, ir vyresni darbingo amžiaus asmenys padidins savo pajamas ir taip bus mažinamas skurdas Lietuvoje,“ – projekto aktualumu dalinosi V. Truncytė.
Numatomos šios veiklos:
• Vyresnio amžiaus žmonių motyvavimas, jų poreikių ir galimybių vertinimas bei profesinės karjeros planavimas.
• Savanorius priimančių organizacijų parengimas.
• Savanoriškos veiklos organizavimas.
• Vyresnio darbingo amžiaus asmenų bendrųjų gebėjimų ugdymas.
• Formavimas palankios visuomenės ir darbdavių nuomonės apie vyresnio amžiaus asmenų tinkamumą darbo rinkai.
Prie projekto kviečiami prisijungti vyresni kaip 50 m. asmenys, kurių laukia:
• nemokami mokymai, kuriuose galės skirti laiko savo tobulėjimui;
• sužinos, kaip atnaujinti savo karjeros įgūdžius;
• prasmingai praleis laiką;
• sutiks naujų bendraminčių;
• galės pasidalinti savo gyvenimo patirtimi su jaunimu;
• padės vaikams, kuriems reikia jų pagalbos;
• sustiprins save ir bendruomenę;
• gaus vertingų dovanų.

Projektas „Trijų kartų integracija“ įgyvendinamas pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu “ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.3.2-ESFKA-K-415 „54+“.


image description

Klaida 404

Atsiprašome, tokio turinio nėra.